Čo umožňuje Inventory Manager

Aplikácia Inventory Manager bola vytvorená s cieľom kompletnej a nezávislej správy majetku spoločnosti. Môže byť doplňujúcim nástrojom popri vlastnom informačnom systéme (CRM, účtovníctvo) alebo poskytovateľom údajov aplikáciám tretej strany.

Distribuovaná správa majetku

Inventory Manager umožňuje centralizovanú správu majetku spoločnosti pre ľubovoľný počet geograficky decentralizovaných pobočiek. Centralizáciou informácií v databáze je možné získať štatistické informácie o stave a hodnote majetku jednotlivých pobočiek, životnosti alebo zostatkovej cene konkrétnej položky alebo zoznam majetku vydaný danému zamestnancovi.

Inštalácia v distribuovanom prostredí

Obr. 1: Inštalácia Inventory Managera v distribuovanom (decentralizovanom) prostredí

Evidencia majetku vydaného zamestnancovi

Potrebujete evidovať, ktorý zamestnanec obdržal od vašej firmy aký notebook, v akom stave, v akej hodnote, kedy notebook vrátil, evidovať hodnotu poškodenia alebo amortizácie a vytlačiť si výdavkový alebo návratový protokol? Inventory Manager umožňuje detailnú evidenciu pohybov majetku podľa zamestanancov, oddelení alebo kancelárií.

Generátor preberacích protokolov

Pri výdaji majetku do držby je možné vygenerovať alebo nahrať výdavkový protokol, resp. pri navrátení majetku návratový protokol. Protokoly môžu byť ľubovoľne upravené podľa vašej potreby.

Odhad životnosti inventára

Inventory Manager umožňuje evidovať predpokladanú dobu životnosti každej položky majetku. Môže to byť významný nástroj pre analýzu cash flow alebo logistické plánovanie spotreby.

Hodnota inventára v čase

V prípade poškodenia majetku alebo jeho prirodzeného opotrebovania môžete evidovať odhadovanú zostatkovú cenu majetku. Aplikácia prepočítava aktuálnu cenu majetku k momentu vydania a navrátenia, pričom pri nasledujúcom výdaji použije poslednú známu zostatkovú cenu majetku.

Generátor zostáv

V základnej inštalácii je Inventory Manager dodávaný so súborom niekoľkých prehľadových zostáv - napr. s členením majetku podľa kancelárií, stredísk, dodávateľov apod. Na základe požiadavky je možné vytvoriť akúkoľvek zostavu podľa vašej potreby.

Integrácia s aplikáciami tretej strany

Hoci aplikácia pracuje nezávisle od informačného systému spoločnosti, umožnuje komunikáciu s externými aplikáciami prostredníctvom importovania, resp. exportovania údajov z jednotlivých kariet (napr. z karty dodávateľov, kancelárií, majetku, pohybov apod.). Podporované sú akékoľvek štandardné formáty (XML, CSV, HTML), resp. podľa vašich potrieb je možné implementovať požadovaný formát exportu (importu). Komunikačnou alternatívou je tiež SOAP/REST server, ktorý dodá údaje v požadovanej štruktúre.