Cenník a licenčné podmienky

Produkt "iPDF - Inteligentné PDF formuláre" je distribuovaný na základe vlastníckej licencie.

Licencia:

  • Oprávňuje odberateľa na využívanie inštalovanej aplikácie pre neobmedzený iPDF formulárov, vrátane iPDF formulárov dodaných treťou stranou.
  • Vlastníkom software a autorských práv produktu zostáva dodávateľ.
  • Zakazuje kupujúcemu distribuovať alebo sprístupniť produkt alebo jeho časti iným právnickým alebo fyzickým osobám.

Cenník inštalácie pre iPDF - Inteligentné PDF formuláre

Odberateľ si môže zvoliť variant A alebo B podľa účelu zamýšľaného využitia.

Variant A - Licenčný prenájom
Cena licencie za 1 mesiac:
20 EUR + 20 EUR / každých 100 vygenerovaných dokumentov
  • Odberateľ nemá možnosť modifikovať kód (kód je kryptovaný / nečitateľný).
  • Odberateľ obdrží od dodávateľ pre dohodnuté obdobie kryptovaný licenčný kľúč platný pre dané obdobie. Bez platného kľúča nie je aplikácia iPDF funkčná.
  • Po ukončení obdobia odošle odberateľ dodávateľovi licenčný kľúč späť. Licenčný kľúč bude obsahovať zakódované údaje o počte vygenerovaných dokumentov. Na jeho základe bude odberateľovi vystavená zúčtovacia faktúra.
  • Možnosť výberu z existujúcich iPDF tlačív - bezplatne.
Príklad:
Odberateľ si prenajal inštaláciu iPDF servera na obdobie 3 mesiacov. Po uhradení zálohovej faktúry na 60 EUR (20 EUR x 3 mesiace) obdržal odberateľ aktivačný kľúč platný 3 mesiace. Na konci obdobia dodávateľ zistil vygenerovanie celkovo 550 iPDF tlačív. Vystavená zúčtovacia faktúra obsahovala konečnú cenu 60 + 120 = 180 EUR za celkový licenčný poplatok. (120 = 600 tlačív / 100 x 20 EUR)
Variant B - Konečná licencia
Cena licencie:
2000 EUR
  • Odberateľ má možnosť modifikovať a vyvíjať kód výlučne pre svoje vlastné potreby. Kód nie je kryptovaný. Možnosť integrovať iPDF napr. s vlastným systémom pre manažment dokumentov. Neprofesionálonymi zásahmi do kódu zákazník riskuje nefunkčnosť upgradov.
  • Odberateľ nemá oprávnenie distribuovať kód ani využiť jeho časti v inej aplikácii.
  • Možnosť výberu z existujúcich iPDF tlačív - bezplatne.
Cenník súvisiacich výkonov nezahrnutých v cene licencie
1. Vytvorenie nového iPDF formuláru/tlačiva na základe dodaných podkladov od 10 EUR
(cena upresnená podľa komplexnosti tlačiva)
2. Technická podpora pre riešenie problémov nezavinených dodávateľom 10 EUR / hod.
3. Individuálne vývojové práce podľa špecifických potrieb zákazníka
10 EUR / hod.
4. Dodanie a inštalácia nových verzií programu (upgrades) 25 EUR / mesiac
5. Školenie vývojových pracovníkov individuálna cenová ponuka